Bạn đang ở  : Trang chủ Category Blog Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018