Bạn đang ở  : Trang chủ Giới thiệu Công ty
Công ty
Giới thiệu PDF. In Email

 

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải

Phòng là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Xí nghiệp Vận

tải và Sửa chữa Thủy thuộc Công ty Xi măng Hải Phòng theo

Quyết định số 1753/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2003

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000727 ngày 24

tháng 02 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

Đọc thêm...