Bạn đang ở  : Trang chủ Tin tức công ty
Tin công ty


Dự thảo tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 PDF. In Email
Tin tức

Dự thảo - Tờ trình V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018

Đọc thêm...
 
Dự thảo tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán 2017 PDF. In Email
Tin tức

Dự thảo - Tờ trình V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đọc thêm...
 
Dự thảo tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 PDF. In Email
Tin tức

Dự thảo - Tờ trình V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đọc thêm...
 
Dự thảo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 PDF. In Email
Tin tức

Dự thảo - Tờ trình V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Đọc thêm...
 
Dự thảo quy chế làm việc ĐHCĐ 2018 PDF. In Email
Tin tức

 

DỰ THẢO - QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đọc thêm...